Uitgave  |  Nummer 6, juni 2016
Voorwoord

Voor veel mensen komen de vakanties er weer aan. Voor de mensen die werkzaam zijn in recreatie en toerisme komen er hopelijk weer drukke tijden aan. De Turfroute is alweer open. Op de campings zijn de vaste gasten er alweer en ook zijn de nodige voorseizoensplekken al bezet. Ook deze zomer zullen er weer tal van activiteiten worden georganiseerd die voor extra vertier en drukte zullen zorgen. Ik hoop ook dat Appelscha de stijgende lijn vast kan houden en mogelijk verder uit kan bouwen. Initiatieven zoals de klimtoren en een proef met zelfrijdend vervoer zullen daar hopelijk een bijdrage aan leveren. Dat betekent dat op dat moment veel mensen van hun vrije tijd genieten en andere mensen juist heel hard moeten werken om dat genieten mogelijk te maken. Ik heb respect voor al die mensen en het werk wat ze doen. Als zij goed hun werken doen en kwaliteit en service bieden, dan moet het een mooie zomer kunnen worden. Ik hoop dat het voor de sector een goede zomer wordt en dat en goede zaken worden gegaan. Dat is nodig voor de branche om door te kunnen blijven investeren. Ik hoop dat daar ruimte voor komt bij ondernemers. Ideeën zijn er vaak wel, maar mogelijkheden om die ideeën te realiseren dat is soms wel lastig. Maar willen wij over een aantal jaren de top van de Nederlandse attracties halen is dit wel een voorwaarde. Ik wens de sector voor deze zomer hele goede zaken toe.

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven verplaatst

Let op: de datum voor deze bijeenkosmt is nogmaals verschoven na deze publicatie. De ondernemersbijeenkomst vindt nu plaats op vrijdag 7 oktober

Helaas, want we hadden er erg veel zin in, maar we hebben de ondernemersbijeenkomst van 27 mei niet laten doorgaan op die datum. Wel hebben we hem verplaatst, namelijk naar vrijdag 30 september. Voor onze smaak waren er namelijk te weinig aanmeldingen om de bijeenkomst door te laten gaan.

We hopen daarom dat er 30 september meer ondernemers in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst bij te wonen. Als u zich heeft aangemeld dan laten we u in ieder geval op de aanmeldlijst staan, dus opgeven voor dan is niet nodig. Als u niet kan, wilt u het dan nog wel even laten weten? Dat kan door een mail te sturen naar communicatie@ooststellingwerf.nl.

U krijgt deze zomer meer informatie over de bijeenkomst van 30 september. Weet u nu al dat u er sowieso bij wilt zijn? Dan kan u dat natuurlijk laten weten door een mail te sturen naar communicatie@ooststellingwerf.nl. Zet hierin uw naam, bedrijfsnaam en dat het voor de ondernemersbijeenkomst van 30 september is. 

Let op: de datum voor deze bijeenkosmt is nogmaals verschoven na deze publicatie. De ondernemersbijeenkomst vindt nu plaats op vrijdag 7 oktober.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Recreatief toeristisch onderzoek

De gemeente heeft Sweco (voormalige Grontmij) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een recreatief toeristisch onderzoek binnen de gemeente. Dit is een vervolg op onderzoeken van een aantal jaren geleden. Daardoor worden trends goed zichtbaar. Onderdeel van het onderzoek is een aantal bedrijfsbezoeken. Ook wordt er een flink aantal enquêtes afgenomen onder recreanten, zowel in het voor, na en hoogseizoen. De input is waardevol voor het op te stellen Masterplan Appelscha. We zullen de uitkomsten t.z.t. graag met u delen.

Financieel gezonde medewerkers: dat loont!

Zet alvast maar in uw agenda: dinsdag 20 september 2016 houdt Kredietbank Nederland in het Fries Museum in Leeuwarden een werkgeversconferentie over schulden op de werkvloer met het thema ‘Financieel gezonde medewerkers: dat lóónt!’

Veel bedrijven hebben te maken met werknemers met financiële problemen en schulden. De impact van financiële problemen bij werknemers op het bedrijfsresultaat is groot en werknemers met financiële problemen zijn daarom een serieus risico voor een onderneming. Onderzoek laat zien dat werknemers met geldzorgen bijvoorbeeld extra kosten veroorzaken doordat ze vaker ziek zijn en hun productiviteit met zo’n 20% daalt.

Nadja Jungmann

Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool in Utrecht en is dé expert op het gebied van schulden en financiële problemen in Nederland. Tijdens deze conferentie laat Jungmann u zien waarom het zo belangrijk is om bij de eerste signalen van financiële problemen van werknemers direct in te grijpen. Aan de hand van de meest recente cijfers en onderzoeken schetst zij een beeld van de impact van financiële problemen en schulden op uw werknemer. Ook neemt zij u mee in de wereld van de loonbeslagen en geeft ze tips voor het bespreekbaar maken van financiële problemen.

Eenvoudige oplossingen

U kunt meer doen dan u denkt. Carry de Niet en Peter de Winter van Kredietbank Nederland vertellen u tijdens deze conferentie welke mogelijkheden er zijn om werknemers met geldzorgen te helpen. Ze laten u zien welke aanpak in welke situatie het beste werkt. Immers, wat voor de een werkt hoeft niet per se voor de ander te werken. Via de Ping-aanpak bieden zij u simpele, laagdrempelige oplossingen om uw werknemer weer financieel gezond te maken.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Geluidsreductieplan Oosterwolde vastgesteld en ter inzage gelegd

Het bedrijventerrein Venekoten is een gezoneerd bedrijventerrein. Zonering in het kader van industrielawaai Wet geluidhinder is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop (grote) lawaaimakers zijn gevestigd enerzijds en anderzijds woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Op dit moment is er sprake van dat op een klein aantal zonebewakingspunten een overschrijding optreedt van de grenswaarde. Dit betekent formeel dat het industrieterrein nagenoeg ‘op slot’ zit en dat maakt het lastig vergunningsaanvragen te verlenen. Dit probleem kan worden ondervangen door het opstellen van een Geluidsreductieplan. In het geluidreductieplan wordt beschreven hoe de overschrijding van de grenswaarden binnen een periode van vijf jaar teniet kan worden gedaan, zonder dat dit grote belemmeringen voor de bedrijven oplevert. Door toepassing van het geluidreductieplan wordt het ‘slot’ van het bedrijventerrein gehaald zonder dat dit tot meer overlast voor de omgeving leidt. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het opstellen van een concept Geluidsreductieplan. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Bijeenkomst Cybercriminaliteit

De virtuele wereld is niet meer weg te denken bij alles wat wij zowel zakelijk en privé doen. Computertechnologie en ICT vernieuwen zich razendsnel. Met alle risico’s van dien, ook voor u als ondernemer. Hiermee is cybercrime onderdeel geworden van ons dagelijks handelen.

Inspirerende bijeenkomst

Maandagavond 6 juni organiseren gemeente Ooststellingwerf, de Commerciële Club Ooststellingwerf en Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland een inspirerende, interactieve bijeenkomst over dit actuele onderwerp. Graag nodig ik u namens bovenstaande partijen uit om dit event samen met ons te beleven.

De moeite meer dan waard

Tijdens een avondvullend programma nemen Security Consultants van Cap Gemini en de Rabobank u mee in dit onderwerp dat ook u kan raken. Op een prikkelende wijze wordt u in contact gebracht met de wereld van (cyber)hackers en risico’s voor uw organisatie. Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u antwoord op vragen als;

  • Wat is cybercrime precies?
  • Hoe gaan andere bedrijven om met deze risico’s?
  • Wat kunt u er precies aan doen om de risico’s te voorkomen?
  • Wat betekent dit voor u als ondernemer in de regio?

Programma en locatie

19.30 uur        Ontvangst
20.00 uur        Opening
20.10 uur        Inleidingen ‘De wereld van (cyber)hackers en de risico’s voor uw organisatie’ worden verzorgd door Cap Gemini en de Rabobank
21.30 uur        Afsluiting met een hapje en een drankje

Het event vindt plaats in het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Veengang 1 in Oosterwolde

Aanmelden

Interesse? Geef u dan snel op en maak uw interesse kenbaar op de aanmeldpagina.

Werkzaamheden Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Stipeplein

Het werk aan het Stipeplein vordert weer. De aanwezigheid van veel kabels en leidingen bemoeilijkt het werk voor aannemer Oenema bv. Zo moest onverwacht een gasleiding worden verlegd aan de Hoogengaardelaan. Het werk heeft hierdoor enige vertraging opgelopen maar het lijkt erop dat dit in de komende tijd kan worden ingelopen.

Voor die tijd wordt de riolering vervangen, het overige gebied voorzien van nieuwe bestrating en worden extra lichtmasten geplaatst. Een laadpaal voor elektrische auto’s is inmiddels ook geplaatst. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind juni worden afgerond.

Fietspad Venekoterweg

Op een aantal restpunten na is het fietspad langs de Venekoterweg klaar. Medio juni moet alles afgerond zijn. We zijn blij met de positieve reacties die we inmiddels hebben ontvangen.

SpareSpace zoekt enthousiaste starters

Op 7 mei vond de opening van Outlet Oosterwolde en Link naar Design in de Stationsstraat plaats. Er zijn allerlei prijzen uitgereikt aan winkelend publiek. De dag verliep feestelijk. Extra mooi was dat een groot deel van de winkeliers in het centrum de opening ondersteunden door het beschikbaar stellen van diverse mooie prijzen.

Ondanks dat het huidige pand zo goed als gevuld is blijft SpareSpace nog steeds op zoek naar enthousiaste startende ondernemers met ambitie. Ben jij geïnteresseerd in een (gedeelde) winkelruimte om jouw eigen onderneming op te zetten? SpareSpace Oosterwolde biedt nu die mogelijkheid.

Geïnteresseerd?

Meld u dan bij Dennis Mous van SpareSpace via 06 28 70 83 75. Voor meer informatie zie http://www.sparespace.org.

Subsidieaanvraag herstructurering Venekoten Noord

De subsidieaanvraag voor de herstructurering van Venekoten Noord is op tijd verstuurd aan de provincie Fryslân. Dit moest voor 1 juni bij de provincie liggen en dit is dus gelukt. We hebben er vertrouwen in dat de subsidie wordt verleend.

Het plan voorziet in verbetering van wegen, riolering en groen. Het gebied moet een meer uniforme uitstraling krijgen. Het gaat hierbij om de wegen Hornleger, Zoltstede, Houtwal, Drie Stellingenweg en een deel van de Dertien Aprilstraat.

Naast de aanpak van de openbare ruimte is de verplaatsing van het bedrijf Oenema bv een belangrijk onderdeel van het plan. Hierover is met Oenema bv op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Het is de bedoeling dat Oenema op termijn een beter passende plek krijgt aan de Veengang op Venekoten Nieuw.

Het plan voor de herstructurering wordt in de raadsvergadering van 21 juni 2016 behandeld.

Eigen Nieuwsbrief

Bekijk onze eigen nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl.

 

 

Succesvolle lokale aanbesteding

De gemeente heeft als doel om de lokale en regionale economie zoveel mogelijk te stimuleren en dit vastgelegd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeente zal indien mogelijk in gevallen waar een enkelvoudig onderhandse aanbesteding is toegestaan een lokale, of bij het ontbreken daarvan, een regionale ondernemer uitnodigen voor het uitbrengen van een offerte. Wanneer een meervoudig onderhandse aanbesteding ( minimaal 3 maximaal 5 partijen) is toegestaan zal de gemeente tenminste 2 lokale, en bij het ontbreken daarvan, 2 regionale ondernemers uitnodigen voor het uitbrengen een offerte. De gunning vindt veelal plaats op de meest economische voordelige inschrijving (EMVI). Op het moment dat een lokale/regionale ondernemer niet de beste aanbieding heeft neergelegd kan de opdracht dus naar een niet lokale/regionale ondernemer gaan.

Aanbesteding vloerbedekking gemeentehuis

Onlangs hebben wij een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgevoerd met betrekking tot vervanging van de vloerbedekking van het gemeentehuis. Wij zijn verheugd dat Iedema projectstoffeerders te Appelscha de meest economische voordelige inschrijving heeft gedaan zodat wij hun de opdracht hebben kunnen gunnen. De omvang van het werk betreft circa 4000 m2 en zal gedurende de zomervakantie 2016 worden uitgevoerd. Tevens is er sprake van Social Return On Investment (SROI) en wordt een werkzoekende betrokken bij de uitvoering van dit project.

Raadpleeg regelmatig

Wij adviseren lokale/regionale ondernemers onze inkoopkalender regelmatig te raadplegen en gebruik te maken van TenderNed (E-herkenning). Indien u interesse heeft in het uitbrengen van een offerte kunt u dit kenbaar maken bij de desbetreffende contactfunctionaris c.q. TenderNed. 

Ik zoek werk

Mijn naam is Ria Spoelman, ik ben 42 jaar en woon in Oosterwolde. Nadat ik een zorg en een koksopleiding heb afgerond wilde ik toch graag tandartsassistente worden. De opleiding heb ik helaas niet kunnen afronden omdat ik moeder werd. Ik heb wel jaren gewerkt bij een tandarts. Ik wilde graag weer aan de slag en ben inmiddels met veel plezier begonnen op een werkervaringsplek bij de HEMA in Oosterwolde.

Ik ben op zoek naar een baan in de dienstverlening want dat ligt mij het meest. Je kunt me inzetten in de zorg, horeca en in de detailhandel. Mocht u een passende baan voor me dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager Werkgelegenheid.

IBF Handelsmissies en Beurzen - Subsidieregeling

Bent u op zoek naar zakenpartners in een nieuwe buitenlandse markt? Dan kunt u nu een subsidie aanvragen voor deelname aan handelsmissies en beurzen.

Stimuleren exportactiviteiten

De subsidieregeling International Business Fryslân (IBF) Handelsmissies en Beurzen is in het kader van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen ontwikkeld. Het heeft als doel om Friese bedrijven te stimuleren in hun exportactiviteiten. Bedrijven kunnen tot 50% van de bijdrage vergoed krijgen, tot maximaal € 4000.

Indienen

Aanvragen kunnen vanaf 7 maart tot en met 31 december 2016 ingediend worden. Ze worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Let op: Op grond van (de toelichting op) artikel 5.1.7, eerste lid, onder a van de regeling, wordt een subsidie geweigerd indien er ter zake van de subsidiabele kosten verplichtingen zijn aangegaan langer dan vier weken vóór ontvangst van de aanvraag.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie.

Inkoopscan 2015 Gemeente Ooststellingwerf

Jaarlijks wordt er door de gemeente Ooststellingwerf een inkoopscan opgesteld. Deze inkoopscan geeft inzicht in de inkoopactiviteiten en aanbestedingen over het desbetreffende boekjaar. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om de inkoopstrategie aan te sturen en eventuele besparingsmogelijkheden te ontdekken. De opvallendste bevindingen van afgelopen jaar worden hieronder benoemd.

Inkoopvolume gestegen

Het inkoopvolume van 2015 is ten opzichte van de voorgaande jaren aanzienlijk gestegen. Het totale inkoopvolume voor dit jaar bedraagt €62.091.034,-. In vergelijking tot 2014 is het inkoopvolume met €11.500.000,- gestegen. De oorzaak van de enorme groei in het inkoopvolume, komt met name door de decentralisatie van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de zaken rondom deze twee wetten en de bijbehorende kosten. De Provincie Friesland was voorheen de hoofdverantwoordelijke.

Dit jaar bedraagt het lokaal inkoopvolume €4.424.971,-, een daling ten opzichte van 2014, maar een stijging ten opzichte van 2013. In 2014 is er veel lokaal aanbesteed door het project De Boerestreek te Appelscha. Het aantal lokale leveranciers ten opzichte van het voorgaande jaar is toegenomen met 60 leveranciers, dit is een stijging van 26,5%. De gemeente heeft voor €2.681.456,- regionaal ingekocht bij 123 leveranciers. Dit inkoopvolume is gestegen met één miljoen euro ten opzichte van 2014. In totaal werd er voor €7.106.427,- lokaal en regionaal ingekocht in 2015. Een stijging van €436.488,- ten opzichte van 2014.

Eerste succesvolle plaatsing via Flextensie

Met medewerking van de eigenarese Mia Roodakker van camping Hoeve aan den Weg in Oude Willem hebben we onze eerste succes behaald met Flextensie.

Enthousiast

We hebben de flextensie constructie uitgebreid besproken met de eigenaren van Camping Hoeve aan den Weg en werkzoekende Astrid Hennink en alle partijen zijn enthousiast. Op deze manier houdt Astrid geld over aan haar parttime baan en worden haar reiskosten vergoed. Mia Roodakker is ook tevreden, want Astrid had geen ervaring in dit werkgebied en ze kunnen haar nu tegen een gereduceerd tarief een baan aanbieden.

€ 11,75 per gewerkt uur

Flextensie werkt op basis van inhuur: u huurt een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht. U betaalt voor de inhuur van de kandidaat een vast uurtarief van € 11,75 per gewerkt uur. Dit tarief is gebaseerd op het minimumuurloon plus werkgeverslasten. U kunt uw tijdelijke opdrachten melden bij de gemeente via Lammert Dalstra (0621689312, lammert.dalstra@nl.randstad.com) of Ingrid Borgman (0516 56 64 70, i.borgman@ooststellingwerf.nl). U kunt vervolgens zelf kiezen of en welke kandidaten u op de opdracht wilt inzetten.

Subsidie voor omscholing naar kansrijk beroep

De scholingsvoucher voor werkzoekenden is een subsidie van maximaal € 2.500,00 voor een opleiding of voor het bekostigen van Ervaringscertificaat (EVC). Met de scholingsvoucher voor werkzoekenden kun je je laten bij- of omscholen naar een kansberoep. Je kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. Je kunt hiervan gebruikmaken als je je baan bent kwijtgeraakt én een WW-uitkering ontvangt; óf als je een arbeidsovereenkomst hebt; óf als zelfstandige werkt; en je gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of je wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat je geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->