Uitgave  |  Nummer 10, oktober 2017
Voorwoord

Intern is er de afgelopen jaren veel gebeurd bij de gemeente. Een aantal jaren geleden hebben wij tal van bezuinigingen doorgevoerd om tijdig de tering naar de nering te kunnen zetten. Dat is redelijk goed geslaagd en mede daardoor gaat het financieel op dit moment goed.

Een van die bezuinigingen betrof de organisatie; daar is een structurele bezuiniging doorgevoerd van € 1.000.000,00. Dat heeft duidelijk invloed gehad op het personeel en het personeelsbestand. Ook de OWO samenwerking, samenwerking tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het personeel en de personeelsbezetting. Veel mensen hebben ander werk, een andere werkplek en soms ook een andere gemeente als baas gekregen.

Deze zomer hebben wij net als 3 jaar geleden een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten daarvan waren heel positief en gaven een veel beter resultaat dan 3 jaar geleden. Medewerkers ervaren plezier in hun werk, de binding met de organisatie is sterk en medewerkers kunnen invloed uitoefenen op verschillende niveaus. Met dit resultaat horen wij als middelgrote gemeente als werkgever bij de top van Nederland voor wat betreft de tevredenheid van onze medewerkers. Daar zijn wij heel blij mee. Wij ervaren dat dit ook de dienstverlening aan onze ondernemers ten goede komt. Dat is mijn eigen beleving en ik word daarin gesterkt door de signalen die ik van ondernemers krijg. Heel vaak is “ja maar” nu geworden “ja” of “ja mits”, een wezenlijk verschil met een paar jaar geleden en een groot verschil met de tijd toen ik hier net burgemeester was. Ik ga mijn best doen om dit resultaat minimaal vast te houden en zo mogelijk verder uit te bouwen.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Opdrachtnummer (indien bekend)
  • Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Glasvezel in Haulerwijk

De Ondernemersvereniging Haulerwijk is van plan in samenwerking met KPN en Fibercompany het bedrijventerrein te voorzien van glasvezel. Het is de bedoeling om vanaf de voormalige Rabobank een glasvezelkabel aan te leggen langs de Leeksterweg naar het bedrijventerrein. Dit biedt ook bedrijven aan de Leeksterweg de mogelijkheid om aan te sluiten. Meer weten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 oktober om 19.30 uur bij Machandel, Turfsteker 6 in Haulerwijk of vraag informatie op per mail via ondernemers@haulerwijk.nl.  

Herinrichting parkeerterreinen Trambaan en Brugkampweg

De uitvoering van de werkzaamheden is in volle gang. Al voor de vakantie is de snackbar New York New York gesloopt. Het heeft nog even geduurd voor de Trambaan als tijdelijk parkeerterrein kon worden ingericht. Eerst moesten de nutsbedrijven de nutsvoorzieningen nog weghalen en dat liet even op zich wachten. Toen dat klaar was, is de Trambaan ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Daar wordt nu al druk gebruik van gemaakt. Op het parkeerterrein Brugkampweg kan nu niet meer geparkeerd worden; de herinrichting is daar in volle gang. Het is de verwachting dat het parkeerterrein Brugkampweg in december weer in gebruik genomen kan worden. Mocht u vragen of problemen hebben inzake de uitvoering van de werkzaamheden, neem dan contact op met Sibbele Wheda via telefoonnummer 06 – 51 35 99 90 of email Sibbele.Wheda@sweco.nl.  

Congres Circulaire Economie 2017 Oosterwolde

Noord-Nederland loopt voorop en neemt u graag mee! Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt. Vol enthousiasme geven alle partijen – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen met de rest van de wereld.

Het congres is op 5 oktober op het Ecomunituypark in Oosterwolde. Het is kort dag maar u kunt zich nog aanmelden als u dat nog niet hebt gedaan.

Kijk voor meer informatie op http://www.congresce.nl/

DNWS – werkgroep detailhandel

De kranten staan er vol van, het retail landschap is de afgelopen jaren door diverse ontwikkelingen drastisch veranderd en zal ook de komende jaren nog vele veranderingen ondergaan. Oude vertrouwde oplossingen zijn niet meer afdoende en de oplossing ligt zeer zeker niet meer bij één partij! Er wordt gezocht naar de oplossing in vernieuwde samenwerkingsstructuren. Voorjaar 2017 is het platform “de nieuwe winkelstraat”(DNWS), gevraagd door Oosterwolde Promotion, de Commerciële Club Ooststellingwerf, de Rabobank en de gemeente om een advies uit te brengen. Het rapport van  DNWS is de basis en wordt in een nieuw opgezette begeleidingscommissie verder uitgewerkt.

In deze fase is de begeleidingscommissie gestart met een werkgroep Vastgoed bestaande uit een aantal ondernemers, aangevuld met specialistische kennis uit de gemeentelijke overheid en de financiële dienstverlening.

Binnenkort wil deze commissie graag met ondernemers en pandeigenaren afspraken maken om te horen wat hun toekomst plannen zijn. Op deze manier kan er in het vervolgtraject beter rekening gehouden worden met de diverse belangen, wensen en ontwikkelingen.

Via de site van de gemeente Ooststellingwerf kunt u het rapport van DNWS raadplegen.

Biosintrum

Het Kenniscentrum op het gebied van Biobased Economy in Oosterwolde gaat Biosintrum heten. De bouw van één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa begint in november.

Het kenniscentrum zal voor meer dan 85 procent uit biobased materialen bestaan. Het moet straks het kloppend hart vormen van het ecologisch bedrijventerrein Ecomunitypark in Oosterwolde. In het pand komen diverse kantoor- en onderwijsruimten, een congreszaal en een restaurant. In het kenniscentrum moeten initiatieven en initiatiefnemers op het gebied van duurzame economie elkaar straks gemakkelijk kunnen vinden.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Biosintrum? Volg dan een van de volgende kanalen:

Twitter -> https://twitter.com/biosintrum
Facebook -> https://www.facebook.com/Biosintrum
Instagram -> https://www.instagram.com/biosintrum/
LinkedIn -> https://www.lin...pany/biosintrum
Youtube -> https://www.you...lwroGvdHLbPAi1w 

Ik zoek werk

Mijn naam is Dick Dikken, woonachtig in Appelscha. Ik heb verschillende opleidingen afgerond zoals de MEAO-CE, NIMA-A, Bedrijfskunde (post-HBO) en een aantal managementtrainingen.

Ik heb voornamelijk managementfuncties gehad bij o.a. zorgverzekeraars, Essent, Belastingtelefoon en gewerkt als golfbaanmanager in Appelscha. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger in Appelscha op de elektrische bus (duurzaam vervoer) voor toeristen.

Ik omschrijf mezelf als een hardwerkende man die graag met een team werkt, mensen motiveren en stimuleren om resultaten te bereiken is mijn kracht.

Ik ben op zoek naar een opdrachtgever die kijkt naar mijn werkervaring en enthousiasme in plaats van naar mijn leeftijd. Ook al heb ik jaren gewerkt in de zakelijke dienstverlening voornamelijk als manager, ik ben ook zeer geschikt als projectcoördinator, leermeester of teambegeleider.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman: accountmanager Werkgelegenheid 

Nalevingsonderzoek Fryslân

Het gemiddelde nalevingspercentage van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol is in Fryslân gestegen van 37% in 2015 naar 48% in 2017. Fryslân scoort qua naleving even goed of beter dan de landelijke cijfers uit 2016. Bij Friese supermarkten werd in 63% van de gevallen de verkoop van alcohol geweigerd (landelijk 63%), in sportkantines in 32% (landelijk 17%), in horecagelegenheden in 45% (landelijk 27%), bij slijterijen in 54% (landelijk 62%) en in cafetaria’s in 43% (landelijk 29%). Jongerencentra in Fryslân kennen een nalevingspercentage van 45%. 

Mystery shop onderzoek in Fryslân

Voor het Friese onderzoek in 2017 hebben 15 Friese jongeren van zeventien jaar als ‘mystery shopper’ geprobeerd om alcoholhoudende drank te kopen. Het onderzoek focuste op de zogeheten ‘hotspots’, verkooppunten waar veel jongeren komen. Met de resultaten kunnen de gemeenten hun alcoholmatigingsbeleid vormgeven, waaronder het toezicht op de Drank- en Horecawet. 

Wilt u meer weten over het nalevingsonderzoek kijk dan op de website van de gemeente Ooststellingwerf.

Start pilot dagbestedingsvervoer

Op 1 oktober is de pilot dagbestedingsvervoer gestart. In dit project zoekt de gemeente de verbinding met welzijnsorganisaties en vrijwilligers voor het dagbestedingsvervoer. De pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf, welzijnsorganisaties Scala en Timpaan Welzijn  en verschillende lokale vervoerders.

Door de drie gemeenten worden nu verschillende vervoerders ingezet voor het Wmo- en leerlingenvervoer. In de pilot worden deze verschillende vervoersvormen gebundeld, waardoor het mogelijk is om slimme vervoerscombinaties te maken. Zo worden bijvoorbeeld de taxibusjes voor het leerlingenvervoer straks ook onder schooltijd gebruikt en rijden zij in meerdere gemeenten. Door vrijwilligers als chauffeur in te zetten op de taxi’s, gaan de vervoerskosten verder omlaag en kan het dagbestedingsvervoer gegarandeerd worden voor mensen die daarvan afhankelijk zijn.

Vier lokale vervoersbedrijven werken in deze pilot niet voor het geld maar voor de kwaliteit van de dienstverlening. Het gaat hierbij om de volgende vervoerders: Personenvervoer Kort Oosterwolde, Taxi Troost en de Boer Wolvega, Taxi Moll Gorredijk en Kijlstra Personenvervoer Drachten. Het is natuurlijk fantastisch dat deze constructie mogelijk is in onze gemeente. 

Culturele Hoofdstad 2018

In 2018 is Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. We laten een jaar lang zien hoe Friezen het leven vieren en laten daarbij een gezonde planeet achter voor de generaties die nog komen. De voorbereidingen voor Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn in volle gang. Er zijn diverse ondernemers die LF2018 actief uitdragen en zich klaarmaken voor dit belangrijke jaar. Bent u daar al mee bezig? Zorg dat u op de hoogte bent!

Dit najaar organiseert LF2018 diverse netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u voorbereid en gestimuleerd om de juiste verbindingen te leggen. Ontmoet elkaar tijdens netwerkmomenten en workshops, want na 2018 is 2088 het doel! 

Neem zelf de eerste stap. Zet uw LF2018 activiteiten in de spotlights door op social media #LF2018 aan uw berichten toe te voegen!

 

Iepen Mienskipsfûns weer open!

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren, kunnen vanaf 18 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De indieningstermijn sluit 13 oktober 2017 (17:00 u). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim € 1,4 miljoen beschikbaar, waarvan € 292.500 voor Zuidoost Fryslân.  

Het projectbureau Streekagenda Zuidoost Fryslân helpt je graag bij het opstellen van je projectplan en de subsidieaanvraag. Neem dan contact op via email zuidoost@fryslan.frl of telefonisch via 0513646013

Je kunt het hele jaar door jouw projectidee indienen en bespreken met een adviseur. Het definitief aanvragen van subsidie kan alleen tijdens een officiële openstellingsperiode. De eerstvolgende mogelijkheid is van 18 september t/m 13 oktober 2017. In 2018 worden weer drie subsidierondes opengesteld. Houd de website in de gaten voor de data van openstelling.

 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->